“Sun Down” in stores, KCRW Top Tune

Nik Freitas #3

Nik Freitas’ “Sun Down” was chosen as KCRW’s Top Tune this past thursday!

Freitas’ Team Love debut, Sun Down is in stores now (both CD & LP).

Mp3s
Sun Down
All The Way Down

Purchase “Sun Down”
Nik Freitas – Sundown CD Price: $11.00

Nik Freitas – Sundown 180g LP Price: $13.00

 Nik Freitas – Sundown ITUNES  Price: $9.90

(LP comes with free download card!)

posted on / May 10th, 2008 tags / News, Nik Freitas

UA-589326-6